Wij verzorgen alle veiligheidsinspecties, kalibraties en NEN3140 keuringen.

AKS Allround Keuring Specialist verzorgt sinds 2002 voor vele bedrijven, technische diensten, hotels, en instellingen de veiligheidsinspecties en NEN3140-keuringen. De volgende Veiligheidsinspecties worden onder andere verzorgd door AKS Allround Keuring Specialist:

En natuurlijk de bekende NEN3140-keuringen voor elektrische arbeidsmiddelen. Tevens hebben wij een eigen technische dienst voor al uw aangeboden materialen.

Voordelen Keuring en Onderhoud door AKS Allround Keuring Specialist
 • Keuring en Onderhoud van uw veiligheidsvoorzieningen door gecertificeerde keurmeesters
 • Een te allen tijden veilige werkomgeving
 • Een jaarlijkse Compatibility Scan van uw veiligheidsinfrastructuur
 • Overname van uw administratie en daarmee kostenverlagend

Keuring NEN3140

Inspectie elektrische arbeidsmiddelen

Wat word geïnspecteerd?
De inspectie van elektrische arbeidsmiddelen betreft:
elektrische handgereedschappen en huishoudelijke machines (boormachines, slijpmachines, cirkelzaagmachines, computers, printers, koffiemachines, waterkokers, strijkbouten, stofzuigers etc.) vaste en verplaatsbare – niet permanent – aangesloten elektrische werktuigen (betonmolens, lastrafo’s, zaagmachines, etc.) hand – en andere verplaatsbare lampen verplaatsbare schakel – en verdeelinrichtingen (bouwkasten met inbegrip van geïntegreerde aardlekschakelaars en beschermtransformatoren) verplaatsbare leidingen (verlengkabels, verloopkabels en kabelhaspels).

Het doel van regelmatige inspectie is gebreken te ontdekken die zich na ingebruikname kunnen voordoen en gevaar kunnen opleveren.

Hoe word de inspectie uitgevoerd?
De inspectie wordt uitgevoerd door onze speciaal hiertoe opgeleide inspecteurs. Zij inspecteren volgens de meest recente normen (NEN 3140 – 2011 , EN 50 – 110 en NEN 1010). Na een eerste visuele controle waarbij o.a. wordt beoordeeld of betreffend arbeidsmiddel is voorzien van conform de normen vereiste aansluiting, vind er controle door meting plaats met speciale testunits. Een belangrijke test hierbij betreft het meten van de isolatieweerstand van het te inspecteren product. Deze moet voldoen aan in de norm aangegeven waarden. Ook de waarde van de weerstand van de beschermingsleidingen (aarde) en vervangende en reële lekstromen worden hierbij gemeten. Met onze testunits kunnen de inspecties ter plekke worden uitgevoerd . De meetgegevens worden automatisch opgeslagen in het geheugen van testunits. Deze informatie wordt ingelezen in ons computersysteem. Hierin wordt de historie van uw machinepark bijgehouden.

Veiligheidsinspecties
Bij een inspectie moet tenminste worden uitgegaan van veiligheidsbepalingen ten tijde van de productie van het arbeidsmiddel. Daarnaast kunnen in een aantal gevallen aanvullende eisen zijn gesteld. Bij het uitvoeren van de inspectie krijgen ook dergelijke veiligheden aandacht. Het ontbreken hiervan kan aanleiding geven tot afkeur en wordt vermeld op het inspectierapport. Dit betreft o.a. noodstop, beschermkappen, spouwmessen, handgrepen, materiaalklemmen, geleiders, stofafzuiging etc.

Een veilige werkomgeving met behulp van een NEN3140-inspectie
Wij hebben 25 jaar ervaring in het keuren van arbeidsmiddelen zoals:

 • Productiemachines
 • Werkplaatsmachines
 • Elektrisch (hand)gereedschap
 • Kantoorapparatuur
 • Huishoudelijke apparatuur

Waarom kiezen organisaties en ondernemers voor NEN3140 AKS Allround Keuring Specialist?

 • 25 jaar ervaring in het vakgebied
 • Sterk in risicobewustwording
 • Lage kosten door tijdbesparende aanpak
 • Kleine reparaties worden meteen uitgevoerd
 • Duidelijke keuringsstickers
 • Waardevolle adviezen en overzichtelijke actiepunten
 • Mogelijkheid van toolbox meetings
 • Meedenken met klant
 • Zonder extra kosten: advies over arbo-veiligheid
 • Zonder extra kosten: een bondige eindrapportage, in klare taal

Neem direct contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

AKS-safetyPAT

bouwdroger

broodrooster

broodrooster

broodrooster

broodrooster-koffiemachine

citruspers

citruspers

computers

computers

elektrische kachel

friteuse

gereedschap

gereedschap

gereedschap

grillplaat

haspel

huishoudelijk

kabelbox

kabelhaspel

koelkast

koelkast

koffiemachine-professioneel

robot mixer

mixer

stofzuiger

stofzuiger

stofzuiger

ventilator

ventilator

verlengkabel

waterkoker

ARBO Wet

Enkele uitgelichte artikelen uit de ARBO Wet

Meer informatie kunt u vinden in het Arbeidsomstandighedenbesluit op de site wetten.nl.

Artikel 7.4a. Keuringen

1. Een arbeidsmiddel waarvan de veiligheid afhangt van de wijze van installatie wordt na de installatie en voordat het voor de eerste maal in gebruik wordt genomen gekeurd op de juiste wijze van installatie en goed en veilig functioneren.

2. Een arbeidsmiddel als bedoeld in het eerste lid, wordt voorts na elke montage op een nieuwe locatie of een nieuwe plek gekeurd op de juiste wijze van installatie en goed en veilig functioneren.

3. Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd.

4. Een arbeidsmiddel als bedoeld in het derde lid wordt voorts gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd, telkens wanneer zich uitzonderlijke gebeurtenissen hebben voorgedaan die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid van het arbeidsmiddel. Als uitzonderlijke gebeurtenissen worden in ieder geval aangemerkt: natuurverschijnselen, veranderingen aan het arbeidsmiddel, ongevallen met het arbeidsmiddel en langdurige buitengebruikstelling van het arbeidsmiddel.

5. Keuringen worden uitgevoerd door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling.

6. Schriftelijke bewijsstukken van de uitgevoerde keuringen zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan de toezichthouder.

7. Dit artikel is niet van toepassing op attractie- en speeltoestellen waarop het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen van toepassing is.

8. Het eerste tot en met het vijfde lid zijn niet van toepassing op steigers waarop artikel 7.34 van toepassing is.

9. Het eerste tot en met derde lid zijn niet van toepassing op:
a. hijs- en hefwerktuigen en hijs- en hefgereedschappen aan boord van schepen waarop artikel 7.29 van toepassing is;
b. liften waarop het Warenwetbesluit liften van toepassing is

10. [Dit lid is nog niet in werking getreden.]

11. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op drukapparatuur waarop artikel 12b van het Warenwetbesluit drukapparatuur van toepassing is.
12. Het derde lid is niet van toepassing op:

 • hijs- en hefgereedschap waarop artikel 7.20 van toepassing is;
 • containers waarop het Warenwetbesluit containers van toepassing is;
 • hijskranen waarop de artikelen 6d tot en met 6f van het Warenwetbesluit machines van toepassing zijn;
 • transportsteigers waarop het Warenwetbesluit liften van toepassing is;
 • drukapparatuur waarop artikel 12c van het Warenwetbesluit drukapparatuur van toepassing is.

13. Het vierde lid is ten aanzien van wijzigingen of reparaties niet van toepassing op drukapparatuur waarop artikel 12c van het Warenwetbesluit drukapparatuur van toepassing is.

14. Het eerste en derde lid zijn niet van toepassing op bouwliften voor personenvervoer waarop het Warenwetbesluit liften van toepassing is.

Artikel 7.4. Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen

1. Een arbeidsmiddel bestaat uit deugdelijk materiaal.

2. Een arbeidsmiddel is van een deugdelijke constructie.

3. Een arbeidsmiddel is zodanig geplaatst, bevestigd of  ingericht en wordt zodanig gebruikt dat het gevaar dat zich een ongewilde  gebeurtenis voordoet zoals verschuiven, omvallen, kantelen, getroffen worden  door het arbeidsmiddel of onderdelen daarvan, oververhitting, brand,  ontploffen, blikseminslag en directe of indirecte aanraking met elektriciteit  zoveel mogelijk is voorkomen.

4. Artikel 3.17 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7.23. Algemeen

1. Indien tijdelijke werkzaamheden op hoogte niet veilig en onder passende ergonomische omstandigheden op een daartoe geschikte werkvloer kunnen worden uitgevoerd, worden de meest geschikte arbeidsmiddelen gekozen om veilige arbeidsomstandigheden te waarborgen en te handhaven. Om dit te bereiken:
a. krijgen collectieve veiligheidsmaatregelen voorrang boven persoonlijke veiligheidsmaatregelen;
b. zijn de afmetingen van de arbeidsmiddelen:

 • 1°. afgestemd op de aard van de te verrichten werkzaamheden;
 • 2°. afgestemd op de voorzienbare belastingen, en
 • 3°. zodanig dat zonder gevaar doorgang mogelijk is;
 1. worden de meest geschikte toegangsmiddelen voor de tijdelijke arbeidsplaats op hoogte gekozen afhankelijk van het verkeer, de te overbruggen hoogte en de gebruiksduur; d. biedt het gekozen toegangsmiddel de mogelijkheid van ontruiming bij dreigend gevaar; e. levert het overstappen van een toegangsmiddel op platformen, vloeren of loopbruggen en omgekeerd geen extra valrisico’s op.2. Met inachtneming van het eerste lid wordt het gebruik van ladders en trappen als arbeidsplaatsen op hoogte beperkt tot omstandigheden waarin het gebruik van andere, veiliger arbeidsmiddelen niet gerechtvaardigd is in verband met het geringe risico, en
 • vanwege de korte gebruiksduur, of
 • de bestaande kenmerken van de locaties die de werkgever niet kan veranderen.

3. Toegangs- en positioneringstechnieken met lijnen worden alleen gebruikt onder omstandigheden waarin uit de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet, blijkt dat het werk veilig kan worden uitgevoerd en waarin het gebruik van andere, veiliger arbeidsmiddelen redelijkerwijs niet mogelijk is.

4. In het geval, bedoeld in het derde lid, wordt, rekening houdend met de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet, en met de duur van de werkzaamheden en met de ergonomische vereisten, voorzien in een zitje met geschikte toebehoren.

5. Afhankelijk van het te gebruiken arbeidsmiddel worden ter minimalisering van de aan dit arbeidsmiddel verbonden risico’s voor de werknemers, de nodige maatregelen genomen. Zo nodig worden valbeveiligingen aangebracht.

6. De valbeveiligingen zijn van een zodanige configuratie en sterkte dat vallen van hoogte wordt voorkomen of dat een eventuele val wordt gestopt, zodanig dat letsel bij de werknemers zoveel mogelijk wordt voorkomen.

7. De collectieve valbeveiligingen worden alleen onderbroken daar waar zich een toegang tot een ladder of trap bevindt.

8. Wanneer de uitvoering van werkzaamheden vereist dat een collectieve valbeveiliging tijdelijk wordt verwijderd, wordt gezorgd voor doeltreffende, vervangende veiligheidsvoorzieningen.

9. De werkzaamheden, bedoeld in het achtste lid, worden niet uitgevoerd zolang deze vervangende voorzieningen niet zijn getroffen.

10. Na de definitieve of tijdelijke beëindiging van de werkzaamheden, bedoeld in het achtste lid, worden de collectieve valbeveiligingen weer aangebracht.

11. Tijdelijke werkzaamheden op hoogte worden slechts uitgevoerd wanneer de weersomstandigheden de veiligheid en gezondheid van de werknemers niet in gevaar brengen.

Artikel 3.16. Voorkomen valgevaar

1. Bij het verrichten van arbeid waarbij valgevaar bestaat is zo mogelijk een veilige steiger, stelling, bordes of werkvloer aangebracht of is het gevaar tegengegaan door het aanbrengen van doelmatige hekwerken, leuningen of andere dergelijke voorzieningen.

2. Er is in elk geval sprake van valgevaar bij aanwezigheid van risico verhogende omstandigheden, openingen in vloeren, of als het gevaar bestaat om 2,5 meter of meer te vallen.

3. Het eerste lid is niet van toepassing op arbeid onder omstandigheden waarin het gebruik van ladders en trappen is toegestaan als bedoeld in artikel 7.23, tweede lid.

4. Indien de in het eerste lid genoemde voorzieningen niet of slechts ten dele kunnen worden aangebracht of indien het aanbrengen of wegnemen daarvan grotere gevaren meebrengt dan de arbeid ter beveiliging waarvan zij zouden moeten dienen, zijn ter voorkoming van het gevaar voldoende sterke en voldoende grote vangnetten op doelmatige plaatsen en wijze aangebracht of worden doelmatige veiligheidsgordels met vanglijnen van voldoende sterkte gebruikt dan wel worden andere technische middelen toegepast, die ten minste een zelfde mate van beveiliging van de in het eerste lid bedoelde arbeid geven. Daarbij hebben maatregelen gericht op collectieve bescherming de voorrang boven maatregelen gericht op individuele bescherming.

Artikel 8.1. Algemene vereisten persoonlijk beschermingsmiddel

1. Een door de werkgever aan de werknemer ter beschikking gesteld persoonlijk  beschermingsmiddel is in overeenstemming met de betreffende bepalingen inzake ontwerp en constructie op het gebied van veiligheid en gezondheid, bedoeld in het Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen. De vorige volzin is slechts van toepassing voor zover bedoeld persoonlijk beschermingsmiddel onder het toepassingsgebied van genoemd besluit valt.

2. In alle gevallen moet een persoonlijk  beschermingsmiddel:

 • geschikt zijn voor de te vermijden gevaren, zonder zelf een vergroot gevaar in te houden;
 • beantwoorden aan de bestaande omstandigheden op de arbeidsplaats;
 • afgestemd zijn op de ergonomische eisen en de vereisten met betrekking tot de gezondheid van de werknemers;
 • na de nodige aanpassingen geschikt zijn voor de drager.

3. Indien verschillende gevaren het tegelijkertijd dragen van meer dan één persoonlijk beschermingsmiddel noodzakelijk maken, zijn deze persoonlijke beschermingsmiddelen op elkaar afgestemd en blijven zij doelmatig tegen het betreffende gevaar of de betreffende gevaren.

4. De keuze van het persoonlijk  beschermingsmiddel en de wijze waarop dit gebruikt moet worden, met name wat betreft de duur van het dragen, worden bepaald afhankelijk van de ernst van het gevaar, de frequentie van de blootstelling aan het gevaar en de kenmerken van de arbeidsplaats van iedere werknemer afzonderlijk alsmede van de doelmatigheid van het persoonlijk  beschermingsmiddel.

5. Een persoonlijk beschermingsmiddel is in beginsel bestemd voor gebruik door één persoon. Indien de omstandigheden vereisen dat een persoonlijk  beschermingsmiddel door meer dan één persoon gebruikt wordt, worden doeltreffende maatregelen genomen, opdat een dergelijk gebruik geen gezondheids- of hygiëneproblemen oplevert voor de onderscheiden gebruikers.

6. Adequate gegevens over ieder persoonlijk  beschermingsmiddel, nodig voor de toepassing van het eerste, tweede, derde en vierde lid, zijn in het bedrijf of de inrichting beschikbaar en worden zonodig doorgegeven.

7. Persoonlijke beschermingsmiddelen worden slechts voor de beoogde doeleinden gebruikt.

8. Persoonlijke beschermingsmiddelen worden overeenkomstig de gebruiksaanwijzing gebruikt.

Artikel 8.2. Keuze persoonlijk beschermingsmiddel

Alvorens een persoonlijk beschermingsmiddel te kiezen maakt de werkgever, in het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet, een beoordeling van de uitrusting die hij voornemens is ter beschikking te stellen, teneinde na te gaan in hoeverre deze voldoet aan de in artikel 8.1, eerste, tweede en derde lid gestelde voorwaarden. Deze beoordeling omvat:

 • een risico-inventarisatie en -evaluatie van de gevaren die niet met andere middelen vermeden kunnen worden;
 • een omschrijving van de kenmerken die de persoonlijke beschermingsmiddelen moeten bezitten om de onder a vermelde gevaren te kunnen ondervangen, rekening houdend met eventuele gevaarsbronnen die de persoonlijke beschermingsmiddelen zelf kunnen vormen;
 • een risico-inventarisatie en -evaluatie van de kenmerken van de betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen die beschikbaar zijn, vergeleken met de onder b bedoelde kenmerken.

Artikel 8.3. Beschikbaarheid en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

1. Indien gevaar voor de veiligheid of de gezondheid van een werknemer op de arbeidsplaats aanwezig is of kan ontstaan, zijn voor de werknemers die aan dat gevaar blootstaan of kunnen blootstaan, persoonlijke beschermingsmiddelen in voldoende aantal beschikbaar.

2. In de gevallen, bedoeld in het eerste lid, wordt ervoor gezorgd dat de werknemers de persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

3. Persoonlijke beschermingsmiddelen worden onderhouden, gerepareerd en zindelijk gehouden.

4. Ten behoeve van het goed functioneren van persoonlijke beschermingsmiddelen vinden de noodzakelijke vervangingen daarvan plaats.

Artikel 7.2. Arbeidsmiddelen met een CE-markering

1. Een door de werkgever aan de werknemer ter beschikking gesteld arbeidsmiddel voldoet aan de op dat arbeidsmiddel van toepassing zijnde Warenwetbesluiten.

2. Een arbeidsmiddel wordt vermoed te voldoen aan de artikelen 7.4, eerste en tweede lid, 7.7, 7.10, 7.13, 7.14, 7.15

Partners

Sinds jaar en dag doet AKS Allround Keuring Specialist zaken met verschillende partners. We werken samen waar en wanneer het kan. We combineren ervaring en kennis. Door krachten samen te bundelen ontstaan er uitzonderlijke oplossingen. Elke betrokken partij profiteert hiervan. Van opdrachtgever tot opdrachtnemer en eindgebruiker. Wij stellen onze partners graag aan u voor.

Honeywell

AKS Allround Keuring Specialist werkt al jaren nauw samen met Honeywell, een toonaangevende fabrikant van hoogwaardige valbeveiligingssystemen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Een fabrikant die onze passie voor veiligheid deelt. Voor verticale-, horizontale- en bovenloop- oplossingen passen we veel robuuste en gebruiksvriendelijke Söll railsystemen toe. Ook vormen de persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals valblokken, harnassen en vallijnen van Miller een belangrijk onderdeel van het aanbod aan onze opdrachtgevers.

Meer weten over Honeywell? Bekijk de website: Honeywellsafety

 

Relax. Het is een Altrex.

Kwaliteit op het hoogste niveau. Veiligheid tot op de bovenste trede. Je vindt het bij Altrex. Al 65 jaar lopen zij voorop in klimoplossingen. Altijd op zoek naar vernieuwing. Daarbij gaat het hen niet om het innoveren, maar om dóór-innoveren, jouw werk makkelijker en veiliger te maken. Dat is immers waar het om draait. De zekerheid dat je met het béste werkt. Deze mentaliteit en filosofie sluit naadloos aan op het gedachtegoed van AKS Allround Keuring Specialist. Veilig werken op hoogte: Altrex maakt het wereldwijd mogelijk. Met dealers en verkooppunten op alle continenten kan iedereen beschikken over Nederlandse kwaliteit en slimme innovaties. Daarmee is veiligheid altijd bereikbaar.

Meer weten over Altrex? Bezoek de website: Altrex

Dirks Klimmaterialen: veilig op elke hoogte

Voor iedereen die op hoogte werkt is veiligheid van groot belang. Want werken op hoogte brengt nu eenmaal risico’s met zich mee. Dirks klimmaterialen ontwikkelt en produceert al meer dan 40 jaar aluminium ladders, trappen en klimmaterialen voor diverse branches. De Dirks producten voor professioneel gebruik zijn van topkwaliteit en voldoen aan de hoogste veiligheidseisen. Denk hierbij aan de strenge eisen voor professionele klimmaterialen zoals de NEN-EN-ISO14122 en NEN2484 norm en het Warenwetbesluit Draagbaar Klimmaterieel en voor brandweerladders EN1147. En dat is precies de reden waarom Keuringspecialist al vele jaren samenwerkt met Dirks.

Meer weten over Dirks Klimmaterialen? Bekijk de website: Dirks 

Hymer

Het traditionele bedrijf Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG is al 50 jaar zeer succesvol in de markt en staat bekend als “de probleemoplosser in aluminium”. Op het gebied van steentechnologie en automobiel heeft het middelgrote bedrijf in Zuid-Duitsland zich wereldwijd een naam genoemd – vooral door innovatieve productideeën, snelheid en flexibiliteit. Hymer Light Metal Construction kan op tientallen jaren ervaring op het gebied van lichtgewicht constructie en aluminium verwerking trekken. Bij het omgaan met klanten, leveranciers en medewerkers, vertrouwen, betrouwbaarheid en transparantie vormen altijd de basis van onze acties.

Meer weten? Bekijk dan ook eens de website van Hymer

Solide en DAS

Het succesverhaal van Solide en DAS vangt aan in België in het begin van de zestiger jaren. Als één der eerste fabrikanten schakelt Solide om van hout naar het lichte aluminium om klimmaterialen van een uitzonderlijke kwaliteit te maken voor de professionele eindgebruiker.

Door het aanbieden van unieke, met polyester behandelde, ladders en trappen, die “ijzersterk“ en 100 % betrouwbaar zijn, verovert het bedrijf de Belgische professionele markt en neemt het even snel een stevige tweede plaats in op de Nederlandse markt. Steigers en gespecialiseerde constructies vervolledigen het aanbod en nieuwe verdelers dienen zich aan in andere Europese landen.

Sinds tientallen jaren groeien schilders, bouwvakkers, dakwerkers, elektriciens en andere vakmensen op met het merk Solide dat ondertussen voor professionele eindgebruikers een begrip geworden is.

De vakman blijft Solide kiezen om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en comfort maar ook omdat het merk door de jaren heen een echte inhoud heeft gegeven aan de term “professionele producten“. Solide overtreft de wettelijke normen en kan daardoor een uitzonderlijke garantie bieden van 10 jaar voor fabricagefouten. De benodigde productcertificaten kunnen daarenboven gemakkelijk van de website afgehaald worden

Meer weten van de marktleider uit België kijk eens op de website van www.solide.com of www.dasladders.be

AKS keuringen- en veiligheidsinspecties

Voor meer informatie neem gerust contact op met ons.

036 – 537 85 17
info@keuringspecialist.nl

Meld u ook aan voor de Inspectiewekker.
Dan zorgen wij ervoor dat wij tijdig contact met u opnemen voor de jaarlijkse keuring van uw materieel.